قلمرو کشور ...قلمرو زبان

 

با درود

 

قلمرو کشور ...قلمرو زبان

راجع به اينها چی فکر می کنين؟

بهم ربطی دارن؟ يا اصلا يکی هستن؟

 

منتظرم تا چهارشنبه

 

بدرود

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
جوجه زبان شناس

به روی چشم سه نقطه جان.

تاها

زبان و کلمه ها همراه مسافران از مرزها رد می شه و جالب که هيچ واژه ای قاچاق محسوب نمی شه . امروز از ميدان امام حسین که رد می شدم يک مامور منو مجبور کرد که از روی پل رد بشم . فردا پس فرداس که همين گارد ويژه ای ها هر کی رو که از کلمات برون مرزی استفاده کنه بفرستنش پارکینگ .