با یاکوبسن

با سلام

 

«زبانشناسی بر خلاف تمامی رشته‌های علوم انسانی، یکی از چند شاخه دیرینه زبان به شمار می‌رود. ما امروز با سومریان که نخستین دستور‌نویسان عهد باستان محسوب می‌شوند، بیش از چهار هزار سال فاصله داریم. نظریه‌های زبانی و پژوهش‌های تجربی موجود نشانگر تلاش مداوم زبانشناسان از عهد باستان هند و یونان تا دوره موفقیت‌های قرون وسطا، رنسانس، عصر خرد و روشنگری و سرانجام روندهای علمی گوناگون دو قرن اخیر است. تجربه سرشار علمی و چند جانبه زبانشناسی، ما را بر آن می‌دارد تا جایگاه این علم را در میان علوم انسانی و چگونگی هماهنگی رشته‌های گوناگون را با این علم، ‌بدون تجاوز به حریم وظایف و ویژگی‌های هر رشته به پرسش گذاریم.» (یاکوبسن، روندهای بنیادین در دانش زبان، ترجمه کوروش صفوی)

ادامه مطلب

بدرود

/ 0 نظر / 3 بازدید